Prace zaliczeniowe na zamówienie

Pisanie prac zaliczeniowych wiąże się przede wszystkim z umiejętnością myślenia analitycznego, niezbędnego, by w krótkiej formie zawrzeć najważniejsze myśli i założenia. Prace zaliczeniowe, podobnie jak prace magisterskie i prace licencjackie, powinny zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Warto również na początku tekstu sformułować odpowiednią hipotezę, która zostanie zweryfikowana na końcu pracy. Należy oprzeć się na bogatej bibliografii, pozwalającej na przytoczenie cennych informacji, które jednak należy wzbogacić własnymi spostrzeżeniami, by praca zaliczeniowa była oryginalna i w pełni autorska.

Prace zaliczeniowe cechują się szczególną formą, której zachowanie stanowi wymóg uzyskania dobrej oceny. Przede wszystkim istotne są tutaj stawiane cele i zadania, które należy zrealizować w ramach krótkiej dysertacji. Objętość pracy zaliczeniowej może być różna. Zdarza się, że teksty tego rodzaju mają nawet po 20 stron. Bywa jednak, że klienci zamawiają 3 strony tekstu. Najczęściej jednak w tym zakresie zamawiane są opracowania o objętości 8 – 12 stron. Temat prac zaliczeniowych powinien być jak najbardziej konkretny, aby wiadomo było, czego tekst ma dotyczyć, a także czy autorowi udało się opisać bądź zbadać meritum problemu.

W zakresie oferowanych przez nas usług związanych z pomocą w pisaniu prac zaliczeniowych znajdują się następujące działania:

  1. Opracowanie tekstu o charakterze teoretycznym – na Państwa życzenie możemy przygotować opracowanie pracy zaliczeniowej na konkretny temat, o określonej objętości i na wskazany termin. Może mieć ono charakter teoretyczny, a zatem stanowić komplikację sparafrazowanej wiedzy, zaczerpniętej z dostępnych materiałów dydaktycznych, w tym publikacji książkowych, artykułów i monografii. Tekst opatrzony jest przypisami oraz spisem wykorzystanej bibliografii. Zamieszczamy w nim również wstęp, w którym określamy główne założenia dzieła, oraz zakończenie, w którym dokonujemy własnych przemyśleń i wyciągamy wnioski. Opracowanie teoretyczne może być podzielone na wydzielone części (rozdziały) lub mieć postać ciągłą, w zależności od Państwa preferencji lub przesłanych wytycznych;
  2. Opracowanie tekstu o charakterze analitycznym – na Państwa życzenie możemy przygotować opracowanie pracy zaliczeniowej, w którym analizie poddane zostaną określone zjawiska społeczne i ekonomiczne, konkretne dzieło artystyczne lub innego rodzaju wytwór kultury. W tym kontekście łączymy dostępną wiedzę teoretyczno-badawczą z własną, autorską analizą, tworząc oryginalny i niepowtarzalny tekst, oparty na umiejętności opisywania spostrzeżeń innych badaczy oraz zdolności do dokonywania własnych odkryć interpretacyjnych. Tekst opatrzony jest przypisami oraz spisem wykorzystanej bibliografii. Zamieszczamy w nim również wstęp, w którym określamy główne założenia dzieła, oraz zakończenie, w którym podsumowujemy nasze przemyślenia. Opracowanie analityczne może być podzielone na wydzielone części (rozdziały) lub mieć postać ciągłą, w zależności od Państwa preferencji lub przesłanych wytycznych;
  3. Opracowanie tekstu o charakterze badawczym – na Państwa życzenie możemy przygotować opracowanie pracy zaliczeniowej, w którym zaprezentujemy przeprowadzone badanie oraz płynące z niego wnioski. W tym kontekście pokrótce opisujemy metodologię pracy, opisujemy wyniki badań w formie graficznej i tekstowej, a także wyciągamy najważniejsze wnioski. Tekst opatrzony jest przypisami oraz spisem wykorzystanej bibliografii. Zamieszczamy w nim również wstęp, w którym określamy główne cele opracowania, oraz zakończenie, w którym podsumowujemy rozważania. Opracowanie badawcze może być podzielone na wydzielone części (rozdziały) lub mieć postać ciągłą, w zależności od Państwa preferencji lub przesłanych wytycznych.

Ile kosztuje pomoc w napisaniu pracy zaliczeniowej?

Cena napisania opracowania pracy zaliczeniowej warunkowana jest szeregiem czynników, w tym charakterem zamówionego tekstu, koniecznością dokonania obliczeń, analizy lub przeprowadzenia badań, dostępnością bibliograficzną, a także liczbą zamówionych stron. W zakresie zamówień tekstów o charakterze teoretycznym proponujemy klientom standardową stawkę za jedną stronę opracowania. W przypadków opracowań badawczych stawka określana jest indywidualnie, w zależności od przedstawionych wymogów formalnych. Ceny opracowań zaliczeniowych zaprezentowane zostały w tabeli obok.

Dlaczego do pomocy przy pisaniu pracy zaliczeniowej warto wybrać Inter Pisanie?

Jeśli nie radzą sobie Państwo z pisaniem prac zaliczeniowych, nie mają czasu na wizytę w bibliotece lub po prostu nie wiedzą, jak przystąpić do pisania pracy na temat konkretnego zagadnienia, jesteśmy do dyspozycji! Konkurencyjne ceny, wieloletnie doświadczenie w zakresie pisania prac naszych specjalistów, ich wielostronne wykształcenie, a także pasja do wnikania w sedno zagadnień naukowych, to czynniki sprawiające, że nie pożałujesz wyboru naszej firmy!

Cennik
Standardowy koszt 1 strony opracowania
30

o objętości powyżej 15 str.

* do kosztów nie wliczamy stron obejmujących spis treści, bibliografię oraz spisy tabel, wykresów, rycin i załączników, które dołączane są do opracowań bezpłatnie