Prace magisterskie na zamówienie

Finalnym etapem procesu zdobywania wykształcenia wyższego jest przygotowanie pracy magisterskiej. Działanie to wiąże się jednocześnie z koniecznością zdania egzaminu końcowego, określanego jako „obrona pracy”. Warunkiem przystąpienia do obrony oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego przyznanie tytułu naukowego jest wcześniejsze napisanie tekstu naukowego na dany temat.

Uznaje się, że praca magisterska powinna znajdować się na wyższym poziomie niż praca licencjacka. Oczywiście nie chodzi tutaj o wyższość poziomu merytorycznego, gdyż wartość naukowa prac licencjackich nie powinna odbiegać od ogólnie przyjętych norm metodologicznych. Wyższość pracy magisterskiej wiąże się przede wszystkim z wymogami napisania pracy o większych gabarytach (przyjmuje się, że praca magisterska powinna mieć od 60 do 100 stron), wykorzystania szerszej bibliografii oraz krytycznego wykorzystania treści publikacji. Praca magisterska może mieć zarówno charakter teoretyczny, jak i badawczy.

Nierzadko napisanie pracy magisterskiej stanowi trudność dla studenta. Wynika to z faktu, iż w tym samym czasie musi on zdać szereg pobocznych egzaminów, zaliczyć konkretne przedmioty, uczęszczać na seminaria oraz zdobywać materiały niezbędne do napisania dysertacji. Część młodych ludzi równocześnie pracuje już zawodowo, nie mogąc pozwolić sobie na oddanie się jedynie nauce. Dlatego też należy poczynić wcześniejsze przygotowania, aby nie pisać pracy magisterskiej na ostatni moment. Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą, a jego efekty mogą nie być satysfakcjonujące dla Państwa opiekunów naukowych.

Nasza oferta odnosząca się do pisania prac magisterskich, związana jest z kilkoma usługami o charakterze pomocniczym:

 1. Opracowanie tematu pracy – jeśli nie mają Państwo pomysłu na temat swojej dysertacji magisterskiej, możemy przedstawić Państwu kilka propozycji, sformułowanych na Państwa potrzeby. Jest to usługa całkowicie bezpłatna, w ramach której chcemy wykazać się kreatywnością;
 2. Przygotowanie planu pracy – w ramach współpracy bezpłatnie opracowujemy dla Państwa plan pracy, w którym zawieramy tytuły rozdziałów i podrozdziałów, składających się na układ planowanego opracowania;
 3. Skonstruowanie spisu bibliograficznego – poszukiwanie publikacji naukowych, odnoszących się do konkretnego tematu, to istotna część naszych obowiązków. Doświadczenie w researchu, znajomość zawartości baz internetowych, a także bezproblemowe poruszanie się wśród bibliotecznych sektorów tematycznych pozwalają nam na opracowanie dla Państwa listy najważniejszych pozycji, z których powinni skorzystać Państwo podczas pisania prac magisterskich. Na podstawie tego spisu możemy również samodzielnie opracować dla Państwa teksty, w których zbierzemy kluczowe informacje i prominentne koncepcje związane z wybraną problematyką. Usługa polegająca na stworzeniu spisu pozycji bibliograficznych jest bezpłatna w razie podjęcia z nami współpracy;
 4. Stworzenie konspektu pracy – konspekt pracy składa się z planu pracy, określającego konstrukcję opracowania, opisu zawartości poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, wskazania metody badawczej, określenia celu pracy, jak i problemów oraz hipotez badawczych, a także spisu proponowanej bibliografii. Jest to usługa płatna, wynosząca 150 zł. Tekst zawarty w konspekcie można jednak wykorzystać następnie jako część wstępu do opracowania lub fragmenty części metodologicznej. Tym samym opłacona usługa może zostać zastosowana dwukrotnie;
 5. Opracowanie poszczególnych części dysertacji, z którymi nie mogą sobie Państwo poradzić – w zakresie naszych usług znajduje się nie tylko przygotowanie całości opracowania stanowiącego podstawę napisania pracy magisterskiej, lecz także pomoc w napisaniu określonych teoretycznych fragmentów dzieła, które sprawiają Państwu szczególną trudność lub których nie mogą Państwo samodzielnie opracować w związku z brakiem czasu bądź innymi przeciwnościami;
 6. Napisanie części opracowania mającej charakter metodologiczny – na Państwa prośbę możemy opisać metody i narzędzia badawcze, mające posłużyć do realizacji procedury badawczej, uwzględniając przy tym ponadto sformułowanie celu i przedmiotu badań, problemów i hipotez badawczych oraz przedstawienie terenu badań, przebiegu prowadzonych działań oraz grupy badawczej, która wzięła udział w czynnościach realizowanych przez badacza;
 7. Przeprowadzenie badań – na Państwa życzenie możemy zrealizować badania poprzez wykorzystanie wybranej metody badawczej;
 8. Przeprowadzenie badań i analiza ich wyników – na Państwa zlecenie możemy nie tylko zrealizować badania naukowe, które pozwolą na pozyskanie danych niezbędnych dla zdiagnozowania natury określonego zjawiska, ale również opracować opis osiągniętych wyników oraz dokonać ich analizy, koniecznej dla weryfikacji postawionych hipotez badawczych;
 9. Napisanie kompleksowego opracowania naukowego pracy magisterskiej – główną, oferowaną przez nas usługą jest pisanie opracowań naukowych, będących zbiorem cytatów i parafraz, pogrupowanych na rozdziały i podrozdziały, opatrzonych przypisami oraz zwieńczonych spisem wykorzystanej literatury. Opracowanie naukowe ma charakter ekspertyzy, zrealizowanej w oparciu o aspekty teoretyczny i metodologiczny, które musi spełniać dobrze napisana praca naukowa oraz aspekt praktyczny, który polega na zastosowaniu zasad teorii w praktyce.

Realizując powyższe usługi, bierzemy pod uwagę, iż prace naukowe, mające charakter opracowania pracy magisterskiej, powinny charakteryzować się poniższymi cechami:

 • wykazywać umiejętność logicznego i przemyślanego doboru zagadnień wpisujących się w wybraną tematykę;
 • odzwierciedlać zdolność do krytycznego przedstawienia stanu badań na określony temat oraz konfrontowania go z dostępnymi materiałami źródłowymi;
 • stanowić dowód na posiadanie kompetencji polegających na znajomości stosowania  zasad piśmiennictwa naukowego;
 • wskazywać na biegłość w przedstawianiu osobistych przemyśleń oraz w wyciąganiu wniosków z analizy tekstów źródłowych.

Ile kosztuje pomoc w napisaniu pracy magisterskiej?

Cena napisania opracowania pracy magisterskiej warunkowana jest kilkoma czynnikami. Przede wszystkim uzależniona jest od wybranej tematyki, dostępności bibliograficznej, charakteru tekstu oraz liczby zamówionych stron. W większości przypadków kierujemy się standardowymi stawkami. W szczególnych sytuacjach proponujemy klientowi indywidualnie ustalone stawki za jedną stronę opracowania. Proponowane ceny opracowań magisterskich zaprezentowane zostały w tabeli.

Dlaczego do pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej warto wybrać Inter Pisanie?

Pisanie prac magisterskich jest zadaniem, którego realizacja pozwoli Państwu uzyskać dyplom ukończenia uczelni wyższej. W dzisiejszych czasach posiadanie wyższego wykształcenia jest normą, której osiągnięcie pozwala na znalezienie dobrze płatnej oraz satysfakcjonującej pracy. Jeśli mają Państwo jakikolwiek problem z wymyśleniem ciekawego tematu pracy, skonstruowaniem spójnego planu pracy, zebraniem materiałów niezbędnych do napisania swojej dysertacji naukowej lub ze stworzeniem kompetentnego tekstu, wystarczy zgłosić się do nas! Nasi specjaliści pomogą Państwu na każdym etapie tworzenia pracy magisterskiej. Mając wieloletnie doświadczenie w pisaniu wzorów prac magisterskich, redaktorzy serwisu Inter Pisanie potrafią w bardzo krótkim czasie przygotować kompetentny i wnikliwy tekst naukowy, który stanie się bazą dla Państwa pracy magisterskiej. Mając na uwadze, że w dzisiejszej, dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości nie zawsze można pogodzić wszystkich obowiązków, jesteśmy gotowi służyć Państwu swoją pomocą. Współpraca z nami sprawi, że napisanie pracy magisterskiej przestanie być dla Państwa kłopotem i stanie się przyjemnością, otwierającą drzwi dalszej kariery.

Cennik
Standardowy koszt 1 strony opracowania
30

o objętości powyżej 80 str.

* do kosztów nie wliczamy stron obejmujących spis treści, bibliografię oraz spisy tabel, wykresów, rycin i załączników, które dołączane są do opracowań bezpłatnie