Prace licencjackie na zamówienie - pomoc w pisaniu

Napisanie pracy licencjackiej stanowi warunek ukończenia studiów pierwszego stopnia. Absolwent tego rodzaju studiów podchodzi do obrony pracy dyplomowej, zdobywając wykształcenie wyższe zawodowe. Czy pomoc w pisaniu prac licencjackich jest potrzebna? Prace licencjackie stanowią krótsze formy dysertacji naukowych, w porównaniu z gabarytami prac magisterskich, odpowiadając objętości od 20 do 50 stron opracowania. Z drugiej strony ich napisanie stanowić może duży problem dla studentów, którzy po raz pierwszy spotykają się z wymogiem sprostania warsztatowi pisarskiemu. Trudność napisania pracy licencjackiej polega na tym, iż w stosunkowo niedużej formie należy zmieścić zarówno rozważania teoretyczne, jak i część badawczą. Sprawia to, że bardzo skrupulatnie należy wybrać materiał, jaki ma zostać omówiony, przy uwzględnieniu, że musi on być ściśle związany z problematyką badawczą. W części teoretycznej prac licencjackich należy odnieść się do najważniejszych publikacji dotyczących wybranej tematyki, by wykazać znajomość teoretycznego podłoża omawianego zjawiska. Co więcej, należy tutaj przedstawić również szerokie spojrzenie na to, co zostanie zawarte w rozdziale badawczym. W części empirycznej należy umiejętnie nawiązać do poczynionych ustaleń teoretycznych, udowodnić znajomość podstaw metodologicznych, a także przedstawić i wyciągnąć wnioski z pozyskanych wyników przeprowadzonych przez siebie badań. Prace licencjackie, tak samo jak prace magisterskie i doktorskie, powinny być opatrzone wstępem, w którym należy streścić zawartość pracy i wyjaśnić znaczenie wybranego tematu, a także zakończeniem, stanowiącym kompilację najważniejszych wniosków wyciągniętych z rozważań teoretycznych oraz zrealizowanych badań. Tym samym można stwierdzić, że pisanie prac licencjackich nie jest wcale łatwiejsze od pisania prac magisterskich. Ograniczenie w postaci mniejszej liczby stron może bowiem stanowić główny problem, gdyż należy wykazać się w tym zakresie precyzyjnością, dokładnością i umiejętnością lapidarnego wyrażania myśli ściśle skorelowanych z wybraną problematyką.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opracowaliśmy ofertę skierowaną dla osób kończących studia licencjackie. Nasza pomoc w pisaniu prac licencjackich, wiąże się z następującymi usługami:

  1. Zaproponowanie tematu pracy – w razie, gdy nie mogą się Państwo zdecydować, jaki temat pracy licencjackiej będzie dla Państwa najbardziej odpowiedni, możemy zaproponować Państwu kilka opcji tematycznych. Jest to usługa, za którą nie pobieramy żadnych opłat. Wystarczy do nas napisać lub zadzwonić, a my w ciągu jednego dnia prześlemy swoje pomysły;
  2. Opracowanie planu pracy – służymy Państwu pomocą na każdym etapie przygotowania pracy licencjackiej. Możemy skonstruować dla Państwa spis treści, stanowiący szkielet Państwa tekstu naukowego. Jest to usługa wstępnie płatna. W razie podjęcia z nami współpracy przy pisaniu tekstu, koszt napisania planu pracy odliczany jest od pierwszej wpłaty za umówioną część dzieła;
  3. Skonstruowanie spisu bibliograficznego – osoby, których zadaniem jest napisanie pracy licencjackiej, bardzo często proszone są na wstępie o przygotowanie bibliografii, która stanie się punktem wyjścia dla tekstu naukowego. Jako doświadczeni redaktorzy, codziennie wyszukujący merytorycznych informacji na dany temat, możemy szybko i sprawnie stworzyć dla Państwa listę pozycji niezbędnych dla napisania dysertacji licencjackiej. Na tej podstawie mogą sami Państwo przystąpić do pracy nad tekstem bądź zapoznać się z publikacjami, które posłużą nam do opracowania dla Państwa wybranego tematu. Skonstruowanie spisu bibliograficznego stanowi usługę bezpłatną w razie podjęcia z nami współpracy polegającej na zleceniu nam napisania opracowania pracy licencjackiej;
  4. Napisanie poszczególnych części tekstu naukowego, które uznają Państwo za najbardziej problematyczne – oferujemy nie tylko możliwość zamówienia całości opracowania naukowego, ale także opcję zamówienia konkretnego fragmentu/rozdziału dysertacji;
  5. Opracowanie części metodologicznej – na Państwa życzenie możemy napisać rozdział metodologiczny do pracy licencjackiej, w którym określimy cel i przedmiot badań, zdefiniujemy problemy i hipotezy badawcze, opiszemy metody i narzędzia badawcze, a także wskażemy teren realizowanych badań i grupę badawczą uczestniczącą w działaniach badawczych;
  6. Przeprowadzenie badań – w zakresie naszych usług znajduje się realizacja badań naukowych. Możemy przeprowadzić je przy zastosowaniu wybranej metody i techniki badawczej, a także określonych narzędzi badawczych;
  7. Przeprowadzenie badań i dokonanie analizy ich wyników – na Państwa życzenie realizujemy badania naukowe oraz omawiamy ich wyniki, diagnozując naturę omawianego zjawiska, odpowiadając na pytania badawcze i weryfikując sformułowane hipotezy;
  8. Napisanie kompleksowego opracowania naukowego, stanowiącego podstawę napisania pracy doktorskiej – fundamentalną usługą realizowaną przez naszą firmę jest pisanie opracowań naukowych. Są to teksty pogrupowane na rozdziały i podrozdziały, otwierane spisem treści oraz zamykane wykazem wykorzystanej literatury, jak i wykazami wykresów, tabel i rycin. Opracowania, mające charakter ekspertyzy naukowej, stanowią zbiory parafraz i cytatów, które opatrzone są przypisami.

Pomoc w pisaniu prac licencjackich – ile kosztuje?

Cena napisanie pracy licencjackiej na zamówienie determinowana jest takimi czynnikami, jak wybrana tematyka, dostępność bibliograficzna, charakter badawczy oraz liczba zamówionych stron. Przeważnie proponujemy klientom standardową stawkę za jedną stronę opracowania. W niektórych przypadkach stawka określana jest indywidualnie, w zależności od przedstawionych wymogów formalnych. Ceny opracowań licencjackich zaprezentowane zostały w tabeli:

pastedGraphic.png

* do kosztów nie wliczamy stron obejmujących spis treści, bibliografię oraz spisy tabel, wykresów, rycin i załączników, które dołączane są do opracowań bezpłatnie

Pisanie prac licencjackich na zamówienie – dlaczego Inter Pisanie?

Pisanie prac licencjackich jest wyzwaniem, które może sprawić tyle samo problemu, co pisanie prac magisterskich. Wiąże się ono z koniecznością wyboru odpowiedniego tematu, skonstruowaniem planu pracy, zebraniem materiałów bibliograficznych, a przede wszystkim ze stworzeniem spójnego oraz poprawnego stylistycznie i merytorycznie tekstu naukowego, opatrzonego przypisami. Jeśli nie radzą sobie Państwo z którąś ze wskazanych czynności, wystarczy zgłosić się do nas! Nasi redaktorzy od wielu lat oferują pomoc w pisaniu prac licencjackich i przygotowują wzory prac, zagłębiając się w różnorodne tematy, poznając specyfikę danego zagadnienia oraz przeprowadzając badania związane z konkretnymi problemami naukowymi. Mając ogromną praktykę w poszukiwaniu właściwych informacji na określony temat oraz posiadając umiejętność szybkiego pisania, specjaliści serwisu Inter Pisanie potrafią sprostać bardzo krótkim terminom realizacji. Utrzymują przy tym wysoką jakość merytoryczną, stylistyczną i formalną tworzonych tekstów, które spełniają wytyczne najbardziej wymagających klientów. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie są Państwo w stanie sprostać wyzwaniu, jakim jest napisanie pracy licencjackiej, zapraszamy do współpracy, która z pewnością zakończy się Państwa sukcesem!

Cennik
Standardowy koszt 1 strony opracowania
30

o objętości poniżej 30 str.

Maksymalny koszt 1 strony opracowania
30

przy uwzględnieniu szczególnych zmiennych

* do kosztów nie wliczamy stron obejmujących spis treści, bibliografię oraz spisy tabel, wykresów, rycin i załączników, które dołączane są do opracowań bezpłatnie