Prace doktorskie na zamówienie

Pisanie prac doktorskich wpisuje się w procedurę prowadzącą do uzyskania dwóch stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Uznaje się, że praca doktorska powinna stanowić świadectwo opanowania metod badawczych oraz dążenia do pogłębienia istniejącej dotychczas wiedzy specjalistycznej. Rozprawa habilitacyjna natomiast powinna stanowić wkład do konkretnego rozwoju pewnej dziedziny nauki, co wiąże się również z wymogiem jej opublikowania w całości bądź w kluczowej części.

Prace doktorskie stanowią dzieła o szczególnej wartości, dlatego też powinny znajdować się na wyższym poziomie niż prace licencjackie i prace magisterskie. Wyróżnia je nie tylko zdecydowanie większa objętość (prace doktorskie mają przeważnie od 200 do 300 stron) oraz wykorzystanie bardzo rozległej listy bibliograficznej, ale przede wszystkim znaczenie naukowe wybranego tematu oraz rola, jaką odegra napisanie pracy w pogłębieniu wiedzy na temat danej dziedziny naukowej. Szczególnym wymogiem jest tutaj nowatorstwo dysertacji doktorskiej. Niewątpliwie również przygotowanie do napisania pracy doktorskiej wiąże się z normą znacznie bardziej zaawansowanych poszukiwań źródłowych, dogłębną znajomością wybranej specjalizacji oraz naukową praktyką zawodową. Z drugiej strony pisanie prac doktorskich opiera się na podobnych etapach, jak pisanie prac magisterskich i pisanie prac licencjackich, a zatem zakłada 1) opracowanie konspektu; 2) zebranie materiałów źródłowych; 3) pisanie kolejnych części teoretycznych tekstu; 4) przeprowadzenie badań naukowych; 5) dokonanie analizy zebranych wyników badań; 6) złożenie w całość tekstu naukowego, stosownie do obowiązujących wytycznych formalnych.

Zdarza się, że osoby chcące uzyskać stopień naukowy doktora, całkowicie skupione są na praktyce zawodowej, nie mając czasu, by odpowiednio przygotować się do pisania pracy doktorskiej. W wielu przypadkach również samo pisanie nie do końca odpowiada posiadanym przez doktorantów umiejętnościom, które odnoszą się przykładowo do działań praktycznych. Z drugiej strony trzeba pokusić się o stwierdzenie, że osoby pretendujące do uzyskania stopnia doktora bezsprzecznie posiadają niezbędną wiedzę związaną z daną dziedziną naukową, są specjalistami w określonych tematach i wiążą swoje dalsze życie z pracą skorelowaną z wybranym przez nich tematem dysertacji doktorskiej. Dlatego też nasza współpraca z takimi osobami jest dla nas szczególnie bliska, interesującą i satysfakcjonująca, bowiem opiera się na obopólnym wkładzie, wzajemnej pomocy i rozwoju obu stron. Doktoranci dostarczają nam wiele ciekawych materiałów, czytając jednocześnie polecone przez nas publikacje, udostępniają wyniki swoich badań, opowiadają o swojej praktyce zawodowej, dzięki czemu poznajemy kulisy ich pracy zawodowej oraz dzielą się swoimi autorskimi przemyśleniami.

Nasza pomoc w zakresie przygotowań do pisania prac doktorskich związana jest z następującymi usługami:

  1. Zaproponowanie nowatorskiego tematu pracy – zwracający się do nas doktoranci specjalizują się w danej dziedzinie naukowej, co sprawia, że przeważnie wiedzą, do jakiego zjawiska powinien odnosić się tekst ich dysertacji doktorskich. Czasami jednak brakuje im pomysłu, w jaki sposób podejść do danego zagadnienia, wydobyć jego innowacyjne elementy lub sprecyzować problematykę w sposób nowoczesny, rozwijającą dotychczasowy dyskurs naukowy. Zdarza się też, że doktoranci po prostu nie wiedzą, jak ująć temat w zgrabny i jak najbardziej adekwatny do omawianego problemu sposób. W związku z tym jesteśmy chętni do podpowiadania czy podrzucania pomysłów. Nasza pomoc w tym zakresie jest bezpłatna, pozwalając nam się przed Państwem wykazać i zdobyć Państwa zaufanie co do posiadanych przez nas kompetencji;
  2. Opracowanie spis bibliograficznego – wyszukanie publikacji naukowych, stanowiących podstawę dla napisania pracy doktorskiej, stanowi kluczowy element procesu przygotowawczego. Dzięki wieloletniej praktyce researchowej, dogłębnej wiedzy, gdzie poszukiwać odpowiednich materiałów, a także codziennej bieganinie pomiędzy bibliotecznymi półkami, szybko i sprawnie możemy przygotować dla Państwa listę najważniejszych, ciekawych oraz oryginalnych pozycji bibliograficznych. Na tej podstawie mogą Państwo samodzielnie napisać dysertację doktorską lub po prostu zapoznać się z publikacjami, które posłużą nam do sporządzenia tekstu służącego za bazę Państwa pracy. Usługa przygotowania spisu bibliograficznego jest bezpłatna, wchodząc w zakres współpracy polegającej na zleceniu nam napisania opracowania naukowego. Może być jednocześnie potraktowana jako jednorazowa usługa płatna;
  3. Stworzenie konspektu pracy – konspekt pracy doktorskiej stanowi materiał zdecydowanie bardziej rozbudowany niż konspekt pracy magisterskiej. Przeważnie liczy on od 20 do 40 stron, składając się z planu pracy, definiującego konstrukcję opracowania, szczegółowego opisu zawartości poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, dokładnego omówienia metody badawczej wraz z określeniem celu pracy oraz problemów i hipotez badawczych. Istotne jest tu także wskazanie osobistego nastawienia do wybranej problematyki, przy określeniu intencji, jakimi kierowano się podczas formułowania tematu pracy doktorskiej. Ważną częścią konspektu jest ponadto spis proponowanej bibliografii, który powinien być mocno rozbudowany i odwoływać się do wielu heterogenicznych źródeł. W związku z tym, iż jest to rozbudowana część, wymagająca dużego wkładu pracy redaktora, jest to usługa płatna, liczona stosownie do liczby zamówionych stron. Podobnie jak w przypadku pracy magisterskiej, tekst zawarty w konspekcie pracy doktorskiej można później wykorzystać jako część wstępu do opracowania, a także fragment części metodologicznej. Tym samym opłacona usługa może zostać zastosowana dwukrotnie;
  4. Opracowanie poszczególnych części tekstu, stanowiących dla Pastwa największe wyzwanie – na Państwa zlecenie możemy opracować patrykularne rozdziały opracowania, z którymi z pewnych względów nie mogą sobie Państwo poradzić bądź na przygotowanie których nie mogą znaleźć Państwo czasu. Dla przykładu mogą poprosić nas Państwo o przygotowanie tylko części teoretycznych, stanowiących punkt wyjścia dla zrealizowanych przez Państwa badań, lub o napisanie części badawczej, korespondującej z przekazanym nam tekstem teoretycznym;
  5. Opracowanie części metodologicznej dzieła – w naszej ofercie znajduje się możliwość zamówienia fragmentu opracowania mającego charakter metodologiczny. W tym zakresie określamy cel i przedmiot badań, formułujemy problemy i hipotezy badawcze, przedstawiamy teren realizacji działań badawczych oraz wskazujemy na grupę badawczą, która uczestniczyła w procedurze badawczej;
  6. Przeprowadzenie badań – oferujemy usługę polegającą na zrealizowaniu badań, przy wykorzystaniu wybranej metody badawczej, służących do zebrania danych, na podstawie których można zweryfikować postawione hipotezy badawcze;
  7. Zrealizowanie badań i analiza zebranych wyników – na Państwa życzenie możemy zarówno przeprowadzić badania naukowe, jak i dokonać analizy zebranych w tym zakresie danych. W rezultacie odpowiemy na sformułowane pytania badawcze i zweryfikujemy postawione hipotezy;
  8. Napisanie całościowego opracowania naukowego, będącego tekstem bazowym dla pracy doktorskiej – podstawową usługą oferowaną przez nasz serwis jest pisanie opracowań naukowych, stanowiących zbiór cytatów i parafraz, uszeregowanych poprzez rozdziały i podrozdziały, opatrzonych przypisami i zamkniętych spisami wykorzystanej literatury, wykresów, tabel i rycin. Przygotowane opracowanie naukowe ma charakter ekspertyzy, spełniającej wymogi stawiane przed pracami naukowymi.

Ile kosztuje pomoc w napisaniu pracy doktorskiej?

Cena napisania opracowania pracy doktorskiej uzależniona jest od kilku zmiennych, w tym od wybranej tematyki, dostępności bibliograficznej, charakteru tekstu oraz liczby zamówionych stron. W większości sytuacji proponujemy klientom standardową stawkę za jedną stronę opracowania, niekiedy jednak ustalając ją w sposób indywidualny, zgodnie z przedstawianymi wymaganiami formalnymi. Ceny opracowań doktorskich zaprezentowane zostały w tabeli.

Dlaczego do pomocy warto wybrać Inter Pisanie?

Pisanie prac doktorskich uznać można za bardzo czasochłonną formę dysertacji naukowej, wymagającą dużego skupienia oraz ogromnego wkładu energii. Jeśli brakuje Państwu czasu na realizację któregokolwiek z etapów przygotowania pracy doktorskiej, jesteśmy chętni, by Państwu pomóc. Nasza motywacja, doświadczenie, ciekawość poznawcza oraz chęci rozwoju z pewnością mogą okazać się wkładem, którego właśnie Państwo potrzebują.

Cennik
Standardowy koszt 1 strony opracowania
35

o objętości poniżej 120 str.

Maksymalny koszt 1 strony opracowania
37

przy uwzględnieniu szczególnych zmiennych

* do kosztów nie wliczamy stron obejmujących spis treści, bibliografię oraz spisy tabel, wykresów, rycin i załączników, które dołączane są do opracowań bezpłatnie