Jesteśmy serwisem specjalizującym się w pomocy w pisaniu prac zaliczeniowych, prac licencjackich, prac magisterskich i prac doktorskich. Przygotowujemy również artykuły prasowe oraz teksty na konferencje naukowe. Opracowania, które tworzymy, stanowią zbiór parafraz (czyli fragmentów modyfikujących wypowiedz oryginalnego autora, przy zachowaniu jego zasadniczego sensu), cytatów oraz autorskich spostrzeżeń i wniosków. Teksty, które piszemy, opatrzone są licznymi przypisami oraz podzielone na poszczególne rozdziały i podrozdziały. Na początku pliku tekstowego zamieszczamy wygenerowany w wordzie spis treści, na końcu zaś spis bibliograficzny oraz spisy tabel, wykresów i rycin. W przypadku opracowań o charakterze badawczym uwzględniamy również załączniki, przykładowo w postaci kwestionariusza ankiety lub wywiadu. Jak Państwo widzicie, przygotowujemy kompleksowe teksty o charakterze naukowym, mające wszelkie cechy, jakimi musi charakteryzować się dysertacja naukowa, stanowiąca sprawdzian zamykający poszczególne etapy nauki lub będąca zwieńczeniem edukacji wyższej.

Tworzenie przez nasz zespół opracowania naukowe to teksty w całości oryginalne, niepowielane, niepowtarzalne, pisane od postaw, tylko i wyłącznie na zlecenie konkretnych klientów, które usuwane są z naszej bazy w momencie zamknięcia współpracy. W związku z tym nie muszą obawiać się Państwo, że zamówione przez Państwa dzieło stanowi kopię wcześniej napisanej pracy bądź też zostanie odsprzedane kolejnej osobie. Skąd mogą mieć Państwo pewność, że faktycznie przekazujemy Państwu nieistniejące do tej pory dzieło, które zostało wykonane jednorazowo na Państwa zlecenie? Autentyczność naszych opracowań oraz ich zgodność z obowiązującymi wymogami potwierdzamy każdorazowo wygenerowanym raportem antyplagiatowym. Co więcej, jedna negatywna opinia na temat naszej pracy, wynikająca z braku rzetelności i nieuczciwości, mogłaby przekreślić nasz wieloletni wysiłek budowania marki, zdobywania zaufania odbiorców, zbierania bazy stałych klientów i systemu polecania naszej firmy przez zadowolonych użytkowników serwisu, na którym mocno bazujemy. Ten trudno mierzalny i systematycznie ponoszony wkład wraz z kosztami stworzenia strony, jej pozycjonowania oraz kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej, opłaca się tylko w razie sprostania wymogom i oczekiwaniom klientów. Przysłowiowy „skok na bank” w tej branży możliwy byłby tylko raz, niwecząc wszystkie efekty, które wypracowaliśmy ciężką, uczciwą, sumienną i pasjonującą dla nas pracą. Naprawdę nie opłaca nam się być nieuczciwym, prosimy nam wierzyć! (chyba warto dodać w tym miejscu, że „skoki na bank” nie mieszczą się też w naszej naturze, zdecydowanie bardziej preferujemy mrówczy wysiłek – tak, proszę Państwa, pisanie to niewątpliwie proces żmudny, drobiazgowy i długi, porównywalny niekiedy do masochizmu, jednak dla nas jednocześnie satysfakcjonujący i przynoszący radość. Cóż, tacy już są pisarze i naukowcy, niezależnie od rodzaju tekstu, któremu się poświęcają).

Szczególną uwagę przywiązujemy do dotrzymywania podanych terminów realizacji, a także do najwyższej jakości opracowań prac magisterskich, prac licencjackich i prac zaliczeniowych. Jesteśmy rzetelni, kompetentni i wyczuleni na potrzeby naszych klientów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, staramy się, by każde przygotowane przez nas opracowanie znajdowało się na najwyższym poziomie merytorycznym, stylistycznym i formalnym. Uwzględniamy wszelkie wskazówki klienta odnośnie pisanego tekstu. Podpisujemy umowy gwarantujące dotrzymanie terminów oraz najwyższą jakość usługi. Kierując się polityką prywatności, nigdzie i nigdy nie udostępniamy Państwa danych osobowych.

Jeśli są Państwo zainteresowali skorzystaniem z kompleksowej usługi dotyczącej pomocy w pisaniu pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub pracy zaliczeniowej lub potrzebują Państwo pomocy na jednym z etapów przygotowywania pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub pracy zaliczeniowej, bardzo prosimy o kontakt! Jesteśmy dostępni pod naszym numerem telefonu, a także staramy się jak najszybciej odpowiadać na maile.

Skupiamy grupę redaktorów posiadających dyplomy ukończenia uczelni wyższych i uczelni podyplomowych, mających wieloletnie doświadczenie w pisaniu i podchodzących do swojej pracy z pasją oraz zaangażowaniem. Są wśród nas między innymi: prawnik-praktyk mający dostęp do zasobów Lexa i Legalisa, kulturoznawca/dziennikarz publikujący jednocześnie własne książki beletrystyczne, ekonomista, który miał dość pracy w biurze finansowym, polonistka-pedagog, dla której szkoła to instytucja „zbyt głośna”, politolog ekscytujący się notorycznie najdrobniejszymi newsami ze świata i kraju (dzięki niemu jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się wokół 😉 i kilka innych osób, mających własne, często niecodzienne (uwierzcie!) zainteresowania i pasje.

Nie jest nas wielu, co wynika z wypracowania w toku rozwoju niezawodnej ekipy, przy wykluczeniu pracowników, którzy nie spełnili naszych wymogów. Pozwala to również na skuteczniejszą kontrolę dotrzymywania umówionych terminów realizacji zleceń, sprawdzanie zawartości merytorycznej opracowań przed ich wysłaniem do klientów oraz lepszą komunikację zespołową, dzięki czemu nie pojawiają się dysharmonie pomiędzy zamówieniem a wykonaniem. Oznacza to, że wysyłane Państwu teksty są zawsze gotowe na czas, są przez nas wcześniej sprawdzone, spełniają przesłane przez Państwa wytyczne, a także cechują się wysoką wartością merytoryczną i formalną. Dzięki temu nie muszą Państwo obawiać się, że pomylimy pliki tekstowe, przeoczymy Państwa wskazówki lub dostaną Państwo opracowanie z opóźnieniem, a tym samym mogą Państwo swobodnie i bez nerwów zająć się innymi ważnymi sprawami, które mają Państwo aktualnie na głowie.

Śledząc oferty innych firm, zawsze zadziwia nas informacja, że w zespole jest przykładowo niemal sto osób. Czy to walor? Naszym zdaniem niekoniecznie. To raczej grupa przypadkowych, niemal bezimiennych osób, z pewnością również w wielu wypadkach kompetentnych i pracowitych, jednak będących nieefektywnie zarządzanymi. Część z nas zaczynała jako redaktorzy innych, lepiej wypozycjonowanych firm, więc wiemy, jak to wygląda. Zdarzało się, że jedyny realizowany kontakt odbywał się przez maila, bez jednej, choćby wprowadzającej rozmowy telefonicznej, a tym bardziej osobistej, z właścicielem serwisu. My mamy świadomość, że zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym system motywacyjny, pozytywne relacje międzyludzkie oraz dobry klimat pracy, to czynniki warunkujące zarówno satysfakcję pracowników, jak i wyniki osiągane przez firmę. Oczywiście przekłada się to w sposób bezpośredni na zadowolenie klientów.

Stawiamy na jakość, nie zaś na ilość branych zleceń. Z drugiej strony piszemy szybko, bez uszczerbku dla wartości merytorycznej i formalnej tworzonych przez nas tekstów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować szereg opracowań naukowych w miesiącu. Gdy mamy zbyt duże obłożenie, z ciężkim sercem rezygnujemy ze współpracy – nigdy nie bierzemy zleceń „na umór”, nie mając pewności, czy się wyrobimy lub sprostamy zadaniu.

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że szeroko pojęte teksty naukowe powinny nie tylko opierać się na fachowej literaturze podmiotu i przedmiotu oraz być wykonane stosownie do obowiązującej metodologii badawczej, ale powinny posiadać również cechy świadczące o ich wyjątkowości. W tym kontekście każde opracowanie zlecane jest redaktorowi, który nie tylko dysponuje adekwatnym wykształceniem, ale również „czuje” dany temat. Sprawia to, że opracowywane przez nas teksty naukowe pisane są z pasją, która wyłania się zza słów komputerowych maszynopisów. Staramy się również, by przygotowywane przez nas prace charakteryzowały się czymś nowatorskim, a tym samym nie były odtwórcze. Dlatego obok fundamentalnej oraz kluczowej wiedzy, jaka powinna znaleźć się w pracach naukowych na określony temat, zamieszczamy części wzbogacające aktualny dyskurs wiedzy, ujmując omawianą problematykę w nietypowy sposób, badając obszar, który nie był do tej pory zgłębiony lub ukierunkowując rozważania w odmienne niż zazwyczaj rejony.

Mamy świadomość, że odpowiednia metodyka pisania pracy ma szczególne znaczenie dla całego procesu tworzenia oraz odbioru już napisanego tekstu. W związku z tym zawsze piszemy opracowania w sposób planowy i z góry przemyślany. W tym zakresie konstruujemy zazwyczaj tekst na zasadzie „od ogółu do szczegółu”, działając ponadto w sposób hermeneutyczny. A zatem wybierając przykładowo temat związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w pierwszych częściach opracowania, bazując na informacjach zaczerpniętych z licznych publikacji naukowych, omawiamy początki i rozwój metody kierowania kapitałem ludzkim, wyjaśniamy najważniejsze pojęcia związane z tą problematyką, wskazujemy pozytywne i negatywne rozwiązania wdrażane w tym zakresie. Następnie zaś przechodzimy dopiero do części, w których skupiamy się na analizie określonego aspektu procesu zarządzania zasobami ludzkimi, badamy narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywane w wybranej firmie lub diagnozujemy kierunki rozwoju tej dziedziny. Za inny przykład może posłużyć praca dotycząca twórczości artystycznej konkretnej osoby. Wówczas w pierwszym etapie pisania skupiamy się na rysie biograficznym, starając się wyłowić szczególne cechy osobowości i doświadczenia, które wpłynęły na obranie określonej drogi artystycznej. Bardzo istotny jest tu również kontekst historyczno-kulturowy, w którym dojrzewała osoba, warunkujący jej predylekcje, upodobania czy realizowane cele. Następnie dokonujemy charakterystyki twórczości malarza, rzeźbiarza czy pisarza, starając się przyporządkować go do danego stylu bądź nurtu, jednocześnie wyróżniając elementy znamienne tylko dla niego, stanowiące jego znak rozpoznawalny. Dopiero w ostatniej części opracowania dokonujemy szczegółowej analizy konkretnych dzieł artysty, definiując ich znaczenie oraz użyte w procesie tworzenia tropy. Oczywiście takie hermeneutyczne podejście jest możliwe głównie w pracach o większej objętości, w których można pozwolić sobie na wielowymiarowe ujęcie problemu badawczego, choć oczywiście nawet krótkie prace zaliczeniowe zawsze powinny posiadać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Niekiedy zadanie polega na opracowaniu konkretnego tekstu, w którym zawarte zostanie jedynie meritum problemu. Ma to na celu zbadanie, czy student potrafi odpowiednio zinterpretować polecenie, a tym samym czy rozumie pewne pojęcia oraz odróżnia konkretne etapy procesu badawczego. Dlatego też zawsze i każdorazowo dostosowujemy metodykę pracy do wytycznych wynikających z określonego zlecenia.

Każdy zrealizowany przez nas tekst, jaki zamówiony został przez klienta, niezależnie od tego, czy jest to opracowanie pracy zaliczeniowej, pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy doktorskiej, opatrujemy przypisami. Odnoszą się one do publikacji, monografii i artykułów pomocnych podczas pisania dzieła. Poszukując odpowiedniego materiału, jaki ma posłużyć jako baza informacyjna do opracowania danego tematu, korzystamy z zasobów bibliotek uniwersyteckich, odwołując się ponadto do prasy branżowej, oficjalnych stron statystycznych oraz artykułów naukowych dostępnych w Internecie, których w dzisiejszych, wirtualnych czasach nie można bagatelizować. Szczególnie ważne jest jednak w tym zakresie, by dokładnie sprawdzić wiarygodność źródła. W pracach naukowych nie można bowiem podawać za źródło portali, w których każdy może dowolnie edytować treść czy informacji zawartych na forach publicznych (chyba, że akurat dokonujemy analizy zawartych na nich wypowiedzi).

Na każdej stronie pisanego przez nad tekstu znajduje się zazwyczaj od trzech do sześciu przypisów, świadczących o korzystaniu z bogatej bibliografii, jak i o wielowymiarowym ujęciu opisywanego zjawiska. Niewątpliwie liczba przypisów na stronie mocno wzrasta podczas pisania opracowań prac doktorskich, gdyż tego typu teksty wymagają szczególnego nacisku na docieranie do źródeł pierwotnych. Przypisy odnoszą się zarówno do fragmentów parafrazowanych, jak i cytowanych. Co to oznacza? Wskazujemy na autora myśli, którą opisaliśmy własnymi słowami lub którą dosłownie odzwierciedliliśmy. Cytaty używamy tylko w wypadku, gdy myśl jest szczególnie błyskotliwa lub w idealny sposób oddaje istotę jakiegoś problemu lub zjawiska. W związku z faktem, że coraz więcej publikacji zyskuje swoje odpowiedniki elektroniczne, odżegnujemy się od częstego cytowania, przede wszystkim przekształcając autorski tekst i opisując ideę własnymi słowami. Dlaczego? Ponieważ zbyt częste cytowanie negatywnie wpływa na współczynniki raportu antyplagiatowego. Niekiedy użycie choćby trzech większych cytatów, pomimo oryginalności tekstu, warunkuje zawyżenie dopuszczalnych parametrów. Dlatego zawsze czuwamy nad jakością i autentycznością opracowań, dostosowując je do obowiązujących wymogów. Pomaga nam w tym raport antyplagiatowy, który wykonujemy po napisaniu zamówionego dzieła.

Przygotowując opracowania naukowe, posługujemy się przeważnie przypisami tradycyjnymi, czyli umieszczanymi pod tekstem. Wpisują się one w tzw. system oksfordzki (ang. Oxford Referencing System), który opiera się na wstawianiu do tekstu głównego odsyłacza cyfrowego, kierunkującego do danych znajdujących się na dole każdej strony. Przypis tego rodzaju zawiera opis bibliograficzny, uwzględniający inicjał imienia i nazwisko autora/autorów (ewentualnie redaktora), tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i datę wydania oraz konkretną stronę. Przykładowy przypis dolny wygląda następująco:

L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2006, s. 3.

W momencie, gdy po raz kolejny odwołujemy się do tej samej pozycji, stosujemy oznaczenia: op. cit. lub dz. cyt., a zatem:

20 L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, op. cit., s. 20.

Gdy kolejny przypis znajduje się tuż pod wskazaną wcześniej pozycją, wykorzystujemy odznaczenia: Ibidem bądź Tamże, a więc:

21 Ibidem, s. 22.

Bardzo ważne jest, by wybrany sposób tworzenia przypisów był konsekwentnie stosowany w całym tekście, czyli w razie zdecydowania się na oznaczenia Ibidem i op. cit., należy się ich trzymać, nie zastępując ich wymiennie oznaczeniami: Tamże i dz. cyt. W sytuacji, gdy klient nie wskaże, jaki sposób tworzenia mamy wykorzystywać w tekście, redaktor sam go określa. W innym wypadku ściśle stosujemy się do przesłanych przez klientów wytycznych.

Kolejnym systemem tworzenia przypisów w tekstach naukowych jest tzw. system harwardzki (ang. Harvard Referencing System). Wymóg jego stosowania pojawia się przeważnie w pracach z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. W jego ramach źródło podaje się w nawiasach bezpośrednio w tekście, wskazując na nazwisko, rok wydania i ewentualnie stronę. W takim przypadku obok cytowanego lub parafrazowanego fragmentu zamieszcza się przykładowo następujące oznaczenie: (Maison 2013, s. 18).

Systemy oksfordzki i harwardzki to najczęściej wymagane przez polskie uczelnie metody tworzenia przypisów. Wskazać można jednak na istnienie innych stylów, w tym między innymi według Polskiej Normy, APA (ang. American Psychological Association), MLA (ang. Modern Language Association), Vancouver czy Chicago, których jednak ze względu na rzadkość użycia nie będziemy tutaj omawiać.

Trzeba pamiętać, że wybór systemu tworzenia przypisów wpływa na sposób zapisu bibliograficznego.

Tradycyjny zapis bibliograficzny będzie wyglądać następująco:

  1. Penc J., Encyklopedia zarządzania – podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Warszawa  2008.

Bibliografia w stylu harwardzkim będzie skonstruowana według wzoru:

  1. Penc, Józef (2008). Encyklopedia zarządzania – podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Warszawa.

Wytyczne dotyczące kształtu przypisów i spisu bibliograficznego studentom kończącym edukację wyższą zazwyczaj dostarczają promotorzy, kierując się normami uczelnianymi. Przesłanie takich wytycznych do nas, zobowiązuje naszych redaktorów do ich uwzględnienia w konstrukcji tekstów naukowych.

Omawiając zagadnienie tworzenia przypisów oraz spisów bibliograficznych, warto wskazać również na podejście naszej firmy do okresu wydawania książek, z których korzystamy. Dbając o aktualność przekazywanych w opracowaniach naukowych informacji, staramy się, by publikacje stanowiące podstawę napisania tekstów, nie były starsze niż 2005 rok. Niekiedy dostajemy wytyczne, by książki nie były starsze niż 2010 rok, do czego również się stosujemy. Oczywiście w wypadku konieczności pozyskania danych statystycznych odwołujemy się jedynie do informacji z ostatnich kilku lat, chyba że mamy porównać ze także ze starszymi okresami, by pokazać następujące przeobrażenia pewnych tendencji. Z drugiej strony w świecie naukowym istnieją pewne lektury, które uważane są za klasyczne dla rozwoju danej dziedziny wiedzy, ich autorzy natomiast postrzegani są jako ojcowie określonych kierunków. W naszej opinii odwołując się do pierwotnych źródeł, wskazujemy na znajomość podstaw określonych gałęzi naukowych. Przeglądając aktualnie wydawane książki, można dostrzec, że ich autorzy bardzo często cytują książki, na bazie których wyrosły idee i koncepcje. Tym samym odwołując się tylko do publikacji, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach, skazujemy się na tzw. cytowanie wtórne, które nie podwyższa wartości pisanego tekstu. Bardzo ważne jest, by mieć świadomość istnienia tego typu zależności i w sposób celowy oraz przemyślany operować wybraną literaturą.

W zakresie naszych usług znajduje się nie tylko pisanie opracowań o charakterze teoretycznym, ale również badawczym. Niezależnie jednak od rodzaju tekstu naukowego, zawsze przed przystąpieniem do pracy należy sformułować metodologię badawczą, obejmującą kolejne etapy procedury naukowej. Tym samym we wstępie do tekstu lub w osobnym rozdziale metodologicznym, określamy przedmiot i cel pracy, formułujemy problemy i hipotezy badawcze oraz definiujemy metodę badawczą, oznaczającą w najprostszym ujęciu określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego rodzaju problemu naukowego.

Realizując teksty teoretyczne, a zatem wyjaśniające przykładowo genezę, istotę, skalę czy kierunki rozwoju jakiegoś zjawiska naukowego, opieramy się przeważnie na metodzie monograficznej. Polega ona na wielokierunkowym opisie i szczegółowej analizie danego problemu badawczego, przy wykorzystaniu informacji jakościowo-ilościowych, zawartych w dostępnych materiałach bibliograficznych. W odwołaniu do badań społecznych monografia rozumiana jest nie tylko jako metoda mająca na celu dokonanie opisu danej instytucji, lecz także charakterystyki całych zjawisk i procesów, które są z nią związane i znamionują się spójnością tematyczną, terytorialną lub instytucjonalną.

Podejmując się napisania opracowań zaopatrzonych w rozdział badawczy, w metodologii opisujemy dodatkowo techniki i narzędzia badawczego, nierzadko zmienne i wskaźniki badawcze, a także przedstawiamy organizację przebiegu badań i grupy badawczej. Wśród najczęściej stosowanych przez nas metod badawczych znajduje się metoda sondażu diagnostycznego. W tym zakresie posługujemy się często techniką ankietowania i wywiadu, konstruując wcześniej odpowiednie kwestionariusze. W toku pisania pracy przedstawiamy zebrane dane, dokonujemy analizy wyników oraz weryfikujemy postawione hipotezy badawcze. Nieobce są nam jednak inne metody badawcze, jak metoda obserwacyjna, eksperymentalna, badania dokumentów, indywidualnych przypadków czy metody heurystyczne. Wystarczy skonsultować z nami potrzeby badawcze, a my doradzimy wybór odpowiednich narzędzi badawczych.

Każdy tekst, jaki zostanie przez nas napisany, zostaje wrzucony w program antyplagiatowy, znajdujący się na stronie plagiat.pl. Jest to program, z którego korzysta większość polskich uczelni – ich lista zamieszczona jest na podanej domenie. Wygenerowany raport wskazuje na pięć współczynników podobieństwa. Współczynnik 1 podobieństwa określa, jaki procent tekstu stanowią fragmenty odnalezione w zasobach światowego Internetu, biorąc pod uwagę wszystkie frazy pięciowyrazowe odnalezione przez System w innych dokumentach. Przeważnie w procedurach antyplagiatowych obowiązujących uczelnie współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50%. Współczynnik 2 wskazuje tylko na frazy, których długość przekracza limit 25 wyrazów. Uczelnie zazwyczaj przyjmują, że w tekście naukowym nie może być on większy niż 5%. Twórcy programu zaznaczają, że współczynnik podobieństwa 1 ma na celu zdiagnozowanie samodzielności językowej autora pracy, dlatego też to współczynnik podobieństwa 2 uznawany jest za lepsze narzędzie do wykrywania zapożyczeń niezgodnych z normami. Współczynniki podobieństwa 3, 4 i 5 pełnią funkcję wskaźników pomocniczych, dzięki którym można określić, jaką część pracy stanowią akty prawne.

Mając świadomość, że raport antyplagiatowy jest bardzo czuły na jakiekolwiek zapożyczenia, staramy się stosować jak najmniej cytatów, zdecydowanie przychylając się do metody parafrazowania myśli autorów pierwotnych. Raporty odnoszące się do tekstów napisanych przez naszych redaktorów wykazują bardzo niskie progi współczynników podobieństwa, o czym mogą Państwo się przekonać podejmując z nami współpracę. Osiągane przez nas wartości współczynnika 1 zazwyczaj plasują się od 1,4% do 8,3%, współczynnik 2 wynosi zazwyczaj od 0% do 0,7%. Czemu współczynniki pokazują w ogóle jakąkolwiek wartość powyżej 0? Ponieważ raport wychwytuje również nazwy własne, nazwy aktów normatywnych czy tytuły publikacji w przypisach, których rzecz jasna nie należy zmieniać 😉

Po zapoznaniu się z przekazanym przez nas tekstem, stanowiącym opracowanie naukowe na dany temat, mogą Państwo zgłosić swoje uwagi. Mogą dokonać tego Państwo w każdym czasie, my zaś jesteśmy zobowiązani nanieść poprawki w ciągu maksymalnie 10 dni. Wszelkie uwagi związane z błędami merytorycznymi, stylistycznymi czy formalnymi, które mogłyby wynikać z naszej nieuwagi, naprowadzamy zupełnie bezpłatnie. Zaznaczyć musimy w tym miejscu, że przeważnie zgłaszane są jedynie błędy formalne, gdyż opieranie się na specjalistycznych publikacjach chroni nas przed popełnianiem błędów merytorycznych, zaś praktyka w pisaniu stanowi gwarancję znajomości obowiązujących w języku polskim norm stylistycznych. Zgłaszane poprawki formalne wynikają przeważnie z nieprzedstawienia nam wcześniej wytycznych związanych z ustawieniami marginesów, wielkości czcionki tytułów czy specjalnego układu bibliograficznego. Pomimo wcześniejszego nieprzesłania przez klientów norm formalnych, zawsze dostosowujemy się do uwag, by jak najbardziej zminimalizować wkład pracy, jaki musi samodzielnie podjąć osoba z nami współpracująca.

Zdarzają się sytuacje, w których klient prosi o dopisanie fragmentów tekstu lub dołączenie do przygotowanego przez nas opracowania nowego podrozdziału lub rozdziału, którego w jego przekonaniu brakuje, pomimo iż wcześniej nie ustalaliśmy z nim realizacji treści na dany temat. Wówczas prosimy klienta o dopłatę, stosownie do liczby stron, którą mamy dopisać. Jeśli natomiast nie poruszymy w opracowaniu kwestii, które wskazane były w planie pracy, przesłane w wytycznych czy omówione podczas rozmów mailowych lub telefonicznych, natychmiast bezpłatnie dopisujemy materiał – choć takie przeoczenia naszych redaktorów nigdy nie miały miejsca, to jednak musimy przewidywać możliwość ich wystąpienia – jesteśmy tylko ludźmi.

Wieloletnia praktyka, obycie ze słowem pisanym oraz motywacja do pracy sprawiają, że jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie przygotować opracowania naukowe na najwyższym poziomie merytorycznym, stylistycznym i formalnym. Gdy jest taka potrzeba, potrafimy opracować dłuższy tekst naukowy w ciągu kilku dni. Artykuły naukowe o mniejszych gabarytach możemy napisać nawet na dzień następny. Zaproponowany Państwu termin realizacji zależy zazwyczaj od liczby wolnych dni realizacji, jakie występują w terminarzach naszych specjalistów. Czasami, gdy bardzo pilnie potrzebują Państwo opracowanie, jesteśmy w stanie tak zaplanować pracę redaktorów, aby sprostać Państwa wymaganiom i potrzebom. Nie ukrywamy jednak, że zdecydowanie gorzej jest z szybką realizacją w okresie wiosenno-letnim, gdy mamy duże obłożenie terminów, więc nie warto zostawiać obowiązku przygotowania tekstu na ostatnią chwilę, lecz szybciej umówić się z nami na systematyczną realizację poszczególnych etapów opracowania. Wystarczy wysłać do nas zapytanie, posługując się formularzem, przesłać maila lub po prostu zadzwonić i zapytać o możliwe terminy realizacji dzieła. Zawsze udzielamy wyczerpujących odpowiedzi i utrzymujemy stały kontakt. Bardzo szybko odpisujemy, odbieramy telefon lub natychmiast oddzwaniamy.

Jesteśmy legalnie działającą firmą, posiadającą swoją zarejestrowaną placówkę oraz przyporządkowane numery NIP i REGON. Stanowi to dla Państwa gwarancję naszej uczciwości oraz rozpoznawalności jako podmiotu gospodarczego. Na wstępie współpracy podpisujemy z klientami umowy pisemne, w których określamy temat, treść, terminy realizacji, liczbę stron oraz przesłane wytyczne. Klient przed podjęciem decyzji może poprosić o przesłanie wzoru umowy, aby mógł się z nią zapoznać. Przed wysłaniem do Państwa podpisanej przez nas umowy, zawsze przesyłamy ją również mailem, aby mogli Państwo sprawdzić poprawność danych oraz uwzględnionych wytycznych. By sporządzić umowę w formie pisemnej, prosimy Państwa o przesłanie niezbędnych danych osobowych. W ramach wartości wyznaczonych przez naszą firmę szczególne znaczenie nadajemy polityce prywatności. W związku z tym nigdy i nikomu nie udostępniamy Państwa danych. Nie prowadzimy również żadnych baz informacyjnych, w których mogłyby się one znaleźć. Państwa dane osobowe służą nam jedynie do sporządzania umów, które stanowią dla Państwa gwarancję prawidłowego wykonania zleconej usługi.

W polskim prawie dopuszcza się możliwość zawierania umów w różnej formie, dlatego też w wielu przypadkach strony mogą same ustalić szczególną formę zawarcia umowy. Bez względu na formę, w jakie zawarta została umowa, jest ona wiążąca dla podmiotów. A zatem ustalenia dokonane przy zawarciu tzw. umowy ustnej są tak samo obowiązujące jak zapisy umowy pisemnej. Jeśli więc z jakichkolwiek powodów nie chcą Państwo podawać swoich danych osobowych, obowiązują nas wszelkie ustalenia poczynione w rozmowach telefonicznych oraz przesłane w formie mailowej. Z pewnością zapis tekstowy jest bardziej namacalnym dowodem na poczynienie określonych ustaleń, co do zawartości tekstu lub terminów realizacji, dlatego też zachęcamy naszych klientów do przesłania maila z wytycznymi, które mamy wziąć pod uwagę w toku współpracy.

Nie wyczerpaliśmy tematu? Skontaktuj się z nami.

Kontakt