Wstęp i zakończenie do pracy stanowią dwie najuważniej czytane części pracy dyplomowej. Dlatego też do napisania tych fragmentów dzieła naukowego należy przyłożyć najwyższą staranność.

Paradoksalnie wstęp do pracy dyplomowej należy pisać na samym końcu. Wynika to z faktu, że powinien odnieść się on do wszystkich zagadnień poruszonych w tekście, wykorzystanych metod badawczych, a także najbardziej pomocnej w pisaniu pracy literatury naukowej. Niektórzy wskazują jednak, że wstęp należy pisać na samym początku, po ukończeniu pracy natomiast mocno go zredagować i dostosować do kształtu, jaki nadano dysertacji. Niewątpliwie przez przystąpieniem do pisania należy mieć pewną podkładkę metodologiczną, którą można jednak opracować nie tylko w formie wstępu, ale również konspektu do pracy.

Wstęp do pracy naukowej powinien być napisany przy uwzględnieniu kilka podstawowych zasad, a mianowicie:

  • powinien być rzeczowy i w skrótowy sposób obejmować wszystkie najważniejsze elementy pracy;
  • powinien być pisany jasnym i zwięzłym językiem;
  • zdania powinny być formułowane w formie bezosobowej;
  • powinien składać się z kilku ściśle wydzielonych akapitów.

W najprostszym ujęciu wstęp powinien obejmować cztery fundamentalne akapity:

  1. Wprowadzenie do wybranej tematyki pracy – powinno składać się ono z kilku zdań, ukierunkowanych na charakterystykę poruszanej problematyki. Istotne jest w tym zakresie wskazanie, czemu sformułowany temat dysertacji jest ważny i w jaki sposób jego realizacja może przyczynić się do poszerzenia dotychczasowego zakresu wiedzy naukowej;
  2. Określenie celu pracy – należy wskazać, co badacz chce osiągnąć poprzez napisanie pracy. Można zdefiniować w tym zakresie cel główny pracy, uwzględniając jednocześnie cele szczegółowe podjętych badań naukowych. W tym akapicie warto również zasygnalizować, jakie metody badawcze zastosowano, by osiągnąć postawiony cel pracy;
  3. Krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów pracy – należy po kolei opisać zawartość rozdziałów pracy, wskazując na tytuły podrozdziałów i określając najważniejsze kwestie, jakie zostały w nich poruszone;
  4. Przegląd literatury – należy dokonać krótkiego przeglądu wykorzystanej literatury, akcentując, które pozycje były najbardziej przydatne w toku pisania pracy. Można również wskazać na ewentualne braki w literaturze przedmiotu, podkreślając ponownie znaczenie wkładu napisanej pracy w istniejący dorobek naukowy.

Wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej ma przeważnie objętość od 1 do 3 stron maszynopisu znormalizowanego. W przypadku pracy doktorskiej wstęp jest znacznie bardziej rozszerzony, a przeprowadzany w tym zakresie dyskurs mocno pogłębiony.

Jeśli nie radzą sobie Państwo z napisaniem wstępu do pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej, prosimy o kontakt.